טוען...

 

תקנון והסכם לשירותי השכרה באתר

RentCenter.co.il הינו אתר השכרה מקוון המופעל על ידי חברת רנטל מדיה בע"מ ח.פ. 515865780

הגדרות:

אתר: לצורך תקנון זה הינו, אתר השכרה מקוון אותו מפעילה חברת רנטל מדיה בע"מ
משתמש: כל אדם אשר גולש באתר  לרבות לקוח או מי שעשוי להיות לקוח.
החברה: חברת רנטל מדיה בע"מ, מפעילת האתר.
לקוח: אדם אחד ו/או קבוצת אנשים ו/או ו/או חברה ו/או תאגיד אחר אשר בחר לבצע עסקה עם החברה בהשכרה
ו/או רכישה של מוצרי החברה, בין אם באמצעות האתר ו/או ישירות באמצעות החברה (בעסקה טלפונית או פרונטלית).
השכרה: שירות של השכרת מוצר מבין מוצרי החברה באמצעות האתר ו/או החברה כאמור לעיל.
עסקה: רכישה ו/או מתן שירות של השכרת מוצר ע"י החברה. לצורך תקנון זה ביצוע עסקה פרושו הסכמה לתקנון זה
ו/או הסכמה בכתב להסכם המופיע באתר ומסירת פרטי תשלום של הלקוח לחיוב ו/או התחייבות למוסרם. קבלת מוצר
לידי הלקוח מהווה חזקה להתקיימותה של עסקה עם החברה, אף בהיעדר אחד מהתנאים הנ"ל או כולם. 
תקופת השכרה: מניין הימים אשר עליהם סוכם עם החברה לפי הזמנתו של הלקוח.
איחור: פירושו חריגה של הלקוח מתקופת ההשכרה ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה לכך.
הודעת לקוח: פנייה כתובה של לקוח לחברה באמצעות פקס או מייל המפורסמים באתר.
בדיקת תקינות: הפעלת מוצר לפי הוראות שימושו אשר לגביו מתבצעת עסקה.
מוצר: מצרך ו/או טובין ו/או מכשיר אלקטרוני ו/או חשמלי ועוד המוצע באמצעות האתר ו/או החברה לצורך השכרה ו/או מכירה.
נזק: לעניין תקנון זה, מדובר בכל סוג של נזק בין אם עקיף או ישיר, בקשר למוצר ו/או לנלוויו.
 
מדיניות פרטיות

האתר מאובטח באמצעות תוכנת אבטחה SSL על מנת להגן על פרטיות המידע המתקבל באתר
באמצעות הלקוח/המשתמש.

החברה מתייחסת בכבוד רב לפרטיות המשתמש/הלקוח באתר ומתחייבת לעשות כמיטב יכולתה כדי להגן על פרטיות
לקוחותיה. החברה מקפידה על פרטיותו של הלקוח ומתחייבת שלא להעביר לגורמים אחרים כל מידע הנמסר לה אודותיו
כגון: מידע על המשתמש ו/או הלקוח
,מוצרים שהוא מבקש להשכיר, העמודים בהם צפה המשתמש בעת שהותו באתר,
פרטי כרטיס אשראי ועוד, למעט לחברת האשראי. החברה רשאית לשמור כל מידע אודות המתשמש/הלקוח במאגריה
ותשתמשנה בו לצורכיה השונים בכפוף לדין וכן לצורך אכיפת תנאי השימוש באתר, חיוב עבור עסקה ו/או השבה על תביעה
משפטית ו/או הגנה על זכויותיה.
יובהר כי כל שימוש באתר נתון למדיניות הפרטיות ולכל שינוי הנעשה בו.
 

זכויות יוצרים:

כל התכנים באתר (נתונים, תמלילים, תוכנות, מוסיקה, וידיאו, צילומים, איורים , לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים,
סודות מסחריים, פטנטים, מדגמים, עיצוב האתר, תכנים, נתונים, רשימת לקוחות, תיאור מוצרים ועוד
) הינם בבעלותה
הבלעדי של החברה ו/או בבעלותם של צדדי ג'. על כן, אין למשתמש/ללקוח כל זכויות שימוש (שכפול, העתקה, הפצה וכד') בהם.

התמונות המוצגות באתר הם להמחשה בלבד.

 
אחריות השימוש באתר:

החברה עושה את מירב מאמציה כדי להקל על נוחיות השימוש באתר כן לעדכנו מעת לעת בהתאם לכך רשאית החברה,
להפסיק ו/או לשנות את שירותי האתר, להשבית, לעדכן ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לשנות מוצר ו/או מידע ו/או שירותים מהאתר,
לרבות תכנים ו/או תנאים ו/או מחירים וכן לשנות ו/או לקבוע את הרשאות הגישה לשירותי האתר, כולם ו/או חלקם, בכל עת
ללא כל התראה מוקדמת ומבלי שהחברה ו/או מפעילי האתר ישאו באחריות על נזקים ישירים ו/או עקיפים כתוצאה מכך.

בכל מקרה של סתירה בין מחירי המוצרים באתר לבין מחירי המוצרים כפי שהם מופיעים בפרסומים הרשמיים של החברה יהיו
האחרונים אלו שקובעים. על הלקוח חלה האחריות לעקוב אחר השינויים והעדכונים באתר ובתקנונו. הכניסה לאתר ו/או השימוש
בו לאחר כל שינוי שפורסם בו ו/או בתקנונו, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים אלו ולכל המשתמע והנובע מכך.

החברה מתחייבת שלא לעשות עסקה בקשר למוצר אשר ידוע לה כי לא יהיה זמין לתקופת ההשכרה ו/או הרכישה ללקוח אולם,
החברה איננה מתחייבת כי כל המוצרים כפי שמופיעים באתר הינם זמינים בעת השימוש באתר. על אף האמור לעיל,
במקרה בו המוצר אינו זמין ללקוח, החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לענות על צורכי הלקוח/המשתמש ולהציע מוצר
חילופי ו/או פתרונות אחרים.   

הלקוח יכנס לאתר על ידי הממשק אשר ניתן לו. החברה רשאית למנוע מגולש/משתמש/לקוח השתתפות בעסקאות המוצעות
באתר ו/או בחברה. בעת ביצוע עסקה באתר, ימסור הלקוח פרטים תקינים ועדכניים ועליו חלה חובת עידכונם. כניסה לאתר
ו/או כל ו/או שימוש בו, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש בו, ההנחיות, התנאים והכללים המופיעים בו. באם אינך
מסכים לאמור דלעיל אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן. כמו כן, כל שימוש מסחרי באתר ללא
ובטרם קבלת היתר בכתב מהחברה הינו אסור.
 
אחריות שימוש במוצרים:

החברה מקפידה על טיבם ותקינותם של המוצרים המוצעים לעסקה ללקוח ובטרם מסירתם ואספקתם ללקוח החברה מתחייבת
לבצע בדיקת תקינות למוצרים ולנלוויהם על מנת לוודא כי הם נמסרו במצב תקין וראוי לשימוש. השימוש במוצרים והפעלתם יהיו באחריות הלקוח ובלבד, אלא אם הזמין שירות התקנה ותפעול מטעם החברה (כרוך בתשלום נוסף) ובכפוף להוראות השימוש המצורפים למוצר ו/או כתובים בכל מקום אחר ו/או בהתאם למפורט ע"י החברה ו/או נציגיה. חריגה מהוראות השימוש כאמור כאן תהיה באחריות הלקוח, לרבות כל נזק אשר יגרם כתוצאה מכך. על הלקוח ליידע את החברה על כל נזק ו/או תקלה ו/או בעיה במוצר באופן מיידי עם היוודע על כך (גם אם נמצא בחו"ל).

יחד עם זאת, כחלק משירותים הניתנים ע"י החברה ללקוח, יועמד שירות תפעול טלפוני בו יוכל הלקוח להיעזר לצורך תפעול
ותקלות במוצר. מעבר לכך, החברה תאפשר שליחת טכנאי אל הלקוח בכפוף לתשלום נוסף בגין שרות זה ובהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של החברה ותנאיה בעניין זה.
 

הגבלת אחריות:

הלקוח מאשר כי בעת קבלת המוצר נבדק הוא על ידו ומצא אותו תקין לשימוש.
השימוש בשירותים ו/או כל מידע או תוכן (לרבות: נתונים, תמלילים, תוכנות, מוסיקה, צילומים, איורים הודעות ועוד) אשר שודרו
או התקבלו באמצעות ו/או בעת שימוש באתר ו/או המוצרים הינם באחריות הלקוח בלבד והוא ישא באחריות לכל נזק ישיר
ו/או עקיף באתר/במוצר (לרבות: כספי, גופני, איבוד נתונים, רווחים עתידים ו/או עקיפים, אובדן הזדמנויות וכד') בין אם הנזק
התגלה בזמן השימוש באתר/במוצר ו/או אחרי השימוש בו והחברה לא תישא בכל אחריות כאמור מלבד סכום העסקה כפי
שבוצעה ע"י הלקוח, בהתאם לשיקול דעתה בעניין זה. הלקוח/המשתמש לא ישתמש במוצרים ו/או באתר בכל מקרה אשר
יכול להביא לנזק מכל סוג שהוא ו/או בניגוד להוראות השימוש המצורפים למוצר ו/או האמורים על ידי החברה או מי מטעמה.
במידה ויגרם כל נזק כמפורט דלעיל אשר נגרם הוא כתוצאה משימוש הלקוח, יפצה הלקוח את החברה על כל מקרה של הפסד
ו/או תביעה כנגד החברה ו/או בגין הוצאות כספיות אחרות.

 

 

 

 

השימוש בשירותים ו/או כל מידע או תוכן (לרבות: נתונים, תמלילים, תוכנות, מוסיקה, צילומים, איורים, הודעות) אשר שודר או התקבל באמצעות ו/או בעת שימוש באתר שלנו הינם באחריות הלקוח בלבד. הלקוח ישא באחריות לכל נזק (לרבות: נזק כספי, חומרי, גופני, איבוד נתונים) אשר ייגרם או ינבע משימוש בתוכן זה.

רנטל מדיה בע"מ לא תהיה אחראית לנזקים אשר ייגרמו ללקוח כתוצאה משימוש באתר ו/או משימוש במוצרים ו/או השירותים אשר המוצעים באתר, באף אחד ממקרי האובדן ו/או הפסד הבאים: אובדן הסכמים עסקיים, אובדן חסכונות, אובדן רווחים, הפסדים כספיים, אובדן נתונים, אובדן הזדמנויות, אובדן מוניטין. כמו כן, לא תהיה החברה אחראית לשום אובדן ו/או הפסד מקרי או לא מקרי, צפוי או בלתי צפוי, ישיר או עקיף, או כל אובדן ו/או הפסד אחר.

 

החברה לא תישא באחריות ולא תשלם פיצוי כספי מעבר לראות עיניה בכל מקרה של אי אספקת השירות / מוצר או עיקובים באספקת השירותים ו/או המוצרים ו/או כל נזק אחר אשר ייגרם או ינבע כתוצאה מאלו. כמו כן, לא תישא החברה באחריות כלשהי במקרה שייגרם נזק (בר תיקון או שלא) לציוד של הלקוח, כתוצאה מן השימוש בשירותים ו/או המוצרים אשר מוצעים באתר. 
 
 
 
הינך מתחייב שלא להשתמש במוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר בכל מקרה אשר יכול להתרחש נזק לרכוש ו/או נזק גופני במקרה ויהיו תקלות. הינך לוקח במפורש אחריות מלאה לכל סיכון ו/או נזק כתוצאה משימוש במקרים אלו.
 
 תשלום:

תעריפי ההשכרה נקבעים לפי תעריף יומי ויחושבו לפי סך כל הימים ו/או כפי שנקבע עם הלקוח במעמד ביצוע/הזמנת העסקה.
תשלום עבור העסקה יהיה במועד ובאופן אשר נקבע במסגרת העסקה ובהתאם לחוזה ההשכרה עם הלקוח ועם מסירת פרטי כרטיס האשראי ו/או צ'ק הביטחון ע"י הלקוח/משתמש לצורכי עירבון וכפי הנדרש ממנו.
 
סיום השירות:

החברה רשאית לסיים את ההתקשרות עם הלקוח/המשתמש בכל עת במקרה שהלקוח מפר את התקנון ו/או הסכם עם החברה
ו/או הוראות הדין, ללא הודעה מוקדמת ולא יהיה בסיום התקשרות זו בכדי להקים אי אלו זכויות ו/או תרופות לזכותו של הלקוח
למעט החזרת כספי העסקה או חלק ממנה ללקוח, בהתאם לשיקול דעתה של החברה ולנסיבות הפסקת ההתקשרות עם הלקוח.

עם סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא ו/או בתום תקופת ההשכרה, על הלקוח להחזיר את המוצר לידי החברה באותו היום בו
נסתיימה העסקה/ההתקשרות עם החברה, למעט אם הוסכם בכתב אחרת.

החזרת המוצר ונלוויו יהיה באופן עצמאי ע"י הלקוח למשרדי החברה או בדרך אחרת כפי שסוכם עם הלקוח במסגרת העסקה.
הלקוח יחזיר את המוצר והאביזרים הנלווים במצב תקין כפי שהגיעו לידיו. אי החזרת מוצר על ידי הלקוח לאחר סיום
העסקה/ההתקשרות עם החברה ו/או החזרת מוצר במצב לא תקין, מהווים הפרה יסודית של תקנון זה ו/או כל הסכם אחר.

כחלק משירותי החברה המוצעים, החברה רשאית לאפשר ללקוח להחזיר מוצר חילופי אשר הינו זהה למוצר אשר נטל ומסיבה
כלשהי נבצר ממנו להחזירו כליל ו/או להחזירו במצבו התקין כפי שהיה בעת קבלתו. על מוצר זה להיות זהה בטיבו, איכותו ומחירו
והכל בהתאם ובכפוף להודעת הלקוח והסכמת החברה לכך. במקרה של נזק הפיך למוצר, החברה רשאית להחליט על תיקון
המוצר אשר עלותו תושת על הלקוח במטרה להחזיר את המוצר לקדמותו וכדי שהלקוח לא יצטרך לשאת בעלותו המלאה של
המוצר וזאת בכפוף להסכמתה של החברה לכך ולעלויות התיקון הנדרשות. כמו כן, במקרה בו נגרם נזק למוצר כאמור לעיל ואין
החברה מסכימה על תיקונו, יחייב את הלקוח בעלות המוצר במלואו ו/או בחלקו, בהתאם לנזק שנגרם למוצר ו/או לעלות תיקונו
ע"י החברה ו/או מי מטעמה. הלקוח מתחייב ליידע את החברה על כל מקרה של נזק באופן מיידי וכן בעת החזרת המוצר
ונלוויו לידי החברה. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע, בכל מקרה של גרימת נזק בלתי הפיך למוצר ונלוויו ו/או אובדנם ו/או אי החזרתם
מסיבה כלשהי, החברה רשאית לחייב את הלקוח בסך עלות המוצר ולחייב את אמצעי התשלום כפי שנמסרו לידיה ובאופן מיידי.
במקרה של איחור בהחזרת המוצר החברה רשאית לחייב את הלקוח עבור אותם ימי השכרה נוספים, בהם איחר ולא החזיר את המוצר בהתאם לתעריף ההשכרה אשר נקבע עם הלקוח בעת ביצוע העסקה. לאחר 7 ימי איחור בהחזרת המוצר, רשאית החברה להכריז על המוצר כמוצר שאבד ע"י הלקוח ולחייבו בגין עלות המוצר בנוסף לתשלום העסקה עצמה ותשלום עבור ימי איחור בהחזרת המוצר.

כל סכום ו/או תשלום אשר חובת תשלומו ע"י המשתמש/לקוח אשר לא נפרע במועדו, ישא ריבית פיגורים והצמדה בסכום ריבית
הפריים 3%+ על כל יום של איחור. בכל מקום בו חלה חובה כספית על הלקוח כלפי החברה לפי התקנון ו/או הסכם כתוב ו/או כל הסכם אחר בין אם כתוב ו/או אמור ו/או משתמע והלקוח איננו מקיימו, רשאית החברה למצות את זכויותיה ולחייב את הלקוח באמצעות פרטי האשראי שלו ו/או צ'ק ביטחון וגם לפנות לערכאות המשפטיות וגורמי אכיפת חוק.

כמו כן, עם קיומו של הסכם כתוב עם החברה, תהייה החברה רשאית להסתמך על סכומי החיוב ופרטי העסקה המצויים בהסכם זה
אשר עשוי להיות שונה מתנאי העסקה ומחיריהם באתר.
 
ביטול אספקה ומשלוח:

אספקת המוצר והתקנתו הראשונית תהיה כפי שסוכם עם הלקוח בעת ביצוע ההזמנה באתר החברה ובהתאם למופיע על חוזה ההשכרה ו/או הזמנת העבודה שנשלחו ללקוח. במידה וסוכם עם הלקוח על איסוף עצמי של המוצר ע"י הלקוח ממשרדי החברה אולם מסיבה כלשהיא הלקוח לא הגיע לאסוף את המוצר, תהיה החברה רשאית לגבות מהלקוח את סכום העסקה כאילו בוצעה והכל בהתאם להוראות ביטול עסקה המופיעים בתקנון זה.
 
ביטול הזמנה/עסקה:

הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם  לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 וכדלקמן:

ביטול עסקה עם החברה יהיה טלפונית בלבד ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות יומיים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו המוצר אמור להיות מסופק לידי הלקוח. כמו כן, במידה והתקינה החברה טובין כלשהם לצורך ביצוע העסקה, תהייה רשאית החברה לגבות מהלקוח תשלום בגין ההתקנה. ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר, יחוייב בדמי ביטול בהתאם לאמור להלן: במהלך יומיים-יום עסקים לפני מועד ההשכרה - עלות של 25% מסך העסקה, יום עסקים אחד לפני תחילת ההשכרה - 50% מסך העסקה, ביטול ביום ההשכרה - 75% מסך העסקה. מותנה בהחזרת המוצר לידי החברה באופן מיידי.

הלקוח לא יחוייב עבור העסקה במקרה של שימוש לרעה בכרטיס אשראי כאמור בחוק כרטיס חיוב התשמ"ו- 1986 והכל בכפוף
לכך שמסר הודעה כדין ובכפוף לתנאי הביטול בחוק זה.
 
*הלקוח/המשתמש מצהיר כי, כי קרא את תקנון האתר, מסכים לו, לא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או תקנון זה ו/או בכל הקשור אליו.